ម៉ែត្រលំហូរ Ultrasonic

បទពិសោធន៍ផលិតកម្ម 20+ ឆ្នាំ។

ការដាក់ពាក្យ

កម្មវិធី TF1100

កម្មវិធី DF6100

កម្មវិធី DOF6000


ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង៖